ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่หก : ราชคฤห์ –เขาคิชกูฏ-ถ้ำพระโมคคัลลานะ กุฏีของพระอานนท์-วัดเวฬุวนารามฯ – เมืองนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร

การเดินทางช่วงเช้า

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ มหานครแห่งแคว้นมคธ จากนั้นนำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเดินขึ้นไป ชม มูลคันธกุฏี สถานที่สำคัญสุดที่ชาวพุทธเมื่อขึ้นเขาคิชกูฏต้องทำคือการไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ณ มูลคันธกุฏี สถานที่ที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชม ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรบรรุเป็นพระอรหันต์ นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ กุฏีของพระอานนท์ นำท่านชม วัดชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก และชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็นสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ถวายเป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ ในวันมาฆบูชา มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ และเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงประทับในพรรษาที่ 2 – 4
 • เขาคิชกูฎ เป็นหนึ่งในเบญจคีรี มีลักษณะเหมือนนกแร้ง หรือเป็นที่อาศัยของฝูงแร้ง ที่มาคอยกินซากศพโจรที่ถูกประหารด้วยการทิ้งลงเหว  ด้านบนมี “ถ้ำสุกรขาตา หรือ สุกรขาตเสนะ” อยู่ก่อนถึงมูลคันกุฎี ซึ่งบางท่านเรียกว่า พุทธวิหารคิชกูฏ เป็นลานหินที่ส่วนบนมีหินก้อนใหญ่ชะโงกออกมา และเป็นโพรงลึกเข้าไปพอจะหลบลม หลบฝนได้ ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระสารีบุตรนั่งถวายงานพัด ระลึกตามกระแสธรรมด้วยปัญญายิ่ง เมื่อจบการเทศนา จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย บรรลุเป็นพระอรหันต์ เมื่อวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน 3 ณ ถ้ำสุกรขาตา หลังจากอุปสมบทได้ 15 วัน เมื่อเราเดินทางขึ้นไปบนเขาคิชกูฏ จุดนี้เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพื่อระลึกถึงอริยสงฆ์ยอดกตัญญู “พระสารีบุตร”
  มูลคันธกุฎี บนขอดเขาคิชกูฏ เป็นสถานที่สำคัญเพื่อการระลึกถึงพระพุทธองค์ กว้างประมาณ 3 ศอก ยาว 4 ศอก ซึ่งแคบมาก ผู้ที่มาถึงที่นี่ได้เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ดวงจิตจะมีแต่ความเบิกบาน และก่อนถึงมูลคันธกุฎีจะพบกับ ซากอิฐก่อฐานสี่เหลี่ยมติดหน้าผา เชื่อกันว่าเป็นที่พักของพระอานนท์ ยอดอุปัฏฐาก เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ได้ตามเสด็จไปทุกหนแห่ง ประดุจเป็นเงาตามตัว และได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเลิศทางพหูสตูร ที่ทรงจำพระธรรมวินัย 84,000  พระธรรมขันธ์ไว้ได้หมด
 • วัดเวฬุวัน เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เดิมเป็นสวนไผ่ของพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นได้ถวายเพื่อเป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและสาวก พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 2-4 และได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปาให้อัครสาวกทั้งสองคือ พระโมคคัลาน์กับ พระสารีบุตร เป็นที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสาวก 1,250 องค์ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายในวันจาตุรงคสันนิบาต วันเพ็ญเดือน 3 หรือคือวันมาฆบูชานั่นเอง บริเวณโดยรอบด้านทางประตูทางเหนือนั้นมี ซากสถูปอยู่สองแห่ง คือ สถูปที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกณฑัญญะ
  วัดเวฬุวัน หรือวัดป่าไผ่นี้ อยู่ทิศเหนือของแม่น้ำสรัสวดี มีตโปธาร สายน้ำร้อนคั่นกลาง รอบวัดถนนตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยมีหลวงพ่อเจ้าพระคุณพระสุเมธาธิบดี เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังหลังพระพุทธรูป ตอนพระพุทธเจ้ารับสวนเวฬุวันจากพระเจ้าพิมพิสาร และมีพระพุทธปฏิมากร ศิลปกรรมไทยตั้งไว้เป็นที่สักการะ
  ด้านเหนือสระใหญ่ มีพระพุทธรูปที่ชาวพุทธญี่ปุ่นสายมหายานสร้างไว้ เชื่อกันว่าพระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ส่วนไม้ไผ่ตะวันตกมีลานกว้างพอนั่งได้ 50 คน ชาวพุทธสายเถรวาทนิยมมาประกอบการบูชา ไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียนกันที่นี่
 • ถ้ำพระโมคคัลลานะ เป็นที่พักเพื่อสนองงานพระพุทธองค์ขณะประทับที่พุทธวิหารยอดเขาคิชฌกูฏ เป็นก้อนหินใหญ่ด้านบนมีก้อนหินเล็กใหญ่วางระเกะระกะอยู่มากมาย จะมีผู้คนโยนหินขึ้นไปแล้วอธิษฐานว่าขออย่าให้มีชีวิตที่ตกต่ำเลย จุดตรงที่เป็นถ้ำนั้นมีก้อนหินตั้งขึ้นเรียงกันสามก้อน มีช่องว่างพอเดินได้ เมื่อก่อนยังไม่ก่อหินกั้นไว้ เป็นทางขึ้นลงเพียงที่เดียว จุดนี้เองที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นจุดที่พระเทวทัตใช้ความพยายามกลิ้งก้อนหินลงมาเพื่อประหารพระพุทธองค์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์

เขาคิชกูฏ

เขาคิชกูฏ
เขาคิชกูฏ
เขาคิชกูฏ
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์

เขาคิชกูฏ

เขาคิชกูฏ
เขาคิชกูฏ
เขาคิชกูฏ
คลิปวีดีโอ เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
มูลคันธกุฏี ของพระพุทธเจ้า เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์
เส้นทางการเดินขึ้นเขาคิชกูฏ ค่อนข้างสะดวกสบาย เมืองราชคฤห์

การเดินทางช่วงบ่าย

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมเป็นสวนมะม่างของทุสสปาวริกเศรษฐีได้อุทิศถวายแก่พระพุทธเจ้าในยุคหลังที่กษัตริย์อินเดียราชวงศ์คุปตะทรงเข้ารับอุปถัมภ์ ชมสถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร นำท่านสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา ชมตโปทารามนที สถานที่อาบน้ำของชาวฮินดูที่แบ่งชนชั้น กษัตริย์ พราหมร์ แพศท์ ศูทย์
 • นาลันทา “นาลัน” แปลว่า ดอกบัว ส่วน “ทา” แปลว่า ให้ รวมกันมีความหมายว่า ผู้ให้ดอกบัว ตามตำนานเล่าว่าเมืองนี้มีดอกบัวมาก ยามเช้าดอกบัวย่อมบานได้ด้วยแสงอาทิตย์ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่า ดอกบัวเป็นเทพบัลลังก์สถิตแห่งหนึ่งของพระสุริยเทพ และมีผู้นับถือนาคหรืองูวิเศษ เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า นาลันทานั้นเรียกตามสถานที่ซึ่งเป็นที่ของพระยานาคผู้มีฤทธิ์อาศัยอยู่ในสระบัวโบราณในเมืองนาลันทานั่นเอง
 • สถูปนิพพานพระสารีบุตร พระสารีบุตรนั้นนิพพานในเรือนอันเป็นที่กำเนิด ณ ที่นาลันทกะ บ้านของ นางสารีพราหมณี ผู้เป็นมารดา ในตอนเช้าของวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประมาณ เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน สาเหตุที่ท่านกลับมานิพพานที่นี่เนื่องจากท่านได้ระลึกถึงคุณมารดา ในขณะที่พระธรรมเสนาบดี ผู้เป็นอัครสาวกเบื้อขวาพระบรมศาสดาได้เที่ยวจาริกสั่งสอนผู้คนให้ดวงตาเห็นธรรม หลุดพ้นวิบากกรรม แต่นางสารีพราหมณี ยังมิได้รับอมฤตธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ และพระสารีบุตรกำลังจะนิพพาน ท่านจึงไปกวาดหน้าพระวิหารที่เชตะวัน หน้ากุฏิพระพุทธองค์แล้วกราบทูลลาเป็นครั้งสุดท้าย บรรดาผู้คนทั้งหลายที่เคยฟังเทศนาของพระสารีบุตรต่างอาลัยร่ำไห้ พระภิกษุที่เป็นศิษย์ 500 องค์ต่างเดินตามมาส่งถึงบ้าน นางสารีพราหมณีนึกว่าลูกชายเบื่อหน่ายในพรหมจรรย์ อยากลาสิกขามาครองเรือน จึงดูแลอย่างดี พอตกกลางคืนโรคกำเริบ โยมมารดาดูแลพยาบาล จนพระสารีบุตรมีกำลังแสดงธรรมเทศนาโปรดแม่เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อจบพระธรรมเทศนาผู้เป็นมารดาก็บรรลุโสดาปัตติผล สมเจตนาของพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยความกตัญญูในวันนั้น
 • พิพิธภัณฑ์นาลันทา เป็นสถานที่แสดงวัตถุโบราณกลางแจ้ง มี 4 หมวด คือ หมวดจารึก หมวดปฏิมา หมวดเครื่องแต่งกาย และหมวดเครื่องปั้น เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากบริเวณสิ่งปลูกสร้างของนาลันทาเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็ก ภายในมีวัตถุโบราณอายุพันๆปี มีพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เทวดามหายาน เทวรูป ทั้งสายศาสนาพราหมณ์และเชน พร้อมด้วยเครื่องปั้น โอ่ง ไห แจกัน ถ้วยชาม
หลวงพ่อองค์ดำ เมืองนาลันทา
หลวงพ่อองค์ดำ เมืองนาลันทา
คลิปวีดีโอ หลวงพ่อองค์ดำ เมืองนาลันทา

รูปและคลิปวีดีโอ โดย www.TripDeeDee.com

ข้อมูลจาก

 • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
 • หนังสือนิตยสาร Check Tour
 • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
 • เว็บ wikipidia

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>