ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่ห้า : แม่น้ำคงคา - ป่าอิลิปตนมฤคทายวัน – พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา – พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
บ้านนางสุชาดา
แม่น้ำคงคา
ต้นโพธิ์ลังกา
เจดีย์พุทธคยา
บ้านนางสุชาดา
แม่น้ำคงคา
วัดไทยพุทธคยา
ล่องเรือแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสี
ล่องเรือแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี

การเดินทางช่วงเช้า

 • ออกเดินทางสู่ท่าน้ำเพื่อชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่ท่านสาธุและนักบวชต่างมุ่งหน้ามาเพื่อแสวงบุญ นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให้ทุกท่านได้ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ พิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาของศาสนาฮินดู) จากนั้นเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) ที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก
 • แม่น้ำคงคา  เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูให้ความนับถือ ตามตำนานเล่ากันว่า แม่คงคาคือลูกสาวคนโตของท้าวหิมวัต เจ้าป่าหิมพานต์กับนาเมนา หรือเมทกา ซึ่งมาหลากหลายตำนาน สุดแท้แต่ใครจะเล่าอย่างไร บางตำนานบอกว่าเป็นภรรยาของท้าวสาตนุ และมีบุตรชื่อ พีสมะหรือคางเคยะ บ้างก็ว่าเจ้าแม่คงคาเป็นภรรยาของพระกฤษณะ แต่เรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่อง ฤาษีภาคีรส บำเพ็ญทุกรกิริยา จนนำเอาน้ำพระคงคาจากสวรรค์มาสู่พื้นโลกได้
  ต้นน้ำคงคาเกิดบนเทือกเขาหิมาลัย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 13,800 ฟุต เรียกว่า ภาคีรส ในคัมภีร์ปุรณะกล่าวว่า น้ำพระคงคาไหลพุ่งออกจาก โคมุขี หรือปากวัว เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบันไดขั้นแรกที่พระศิวะเสด็จจากบัลลังก์บนยอดเขาไกรลาส แล้วไหลลงตามช่องเขา ลงสู่ที่ลาดเรียกว่า คงโคตรี มีโบสถ์พราหมณ์ตั้งอยู่หลังหนึ่ง  ในทุกๆวันจะมีผู้คนมาอาบน้ำ สวดมนต์ บูชาพระอาทิตย์ กินน้ำในแม่น้ำคงคา ถือเป็นการลอยบาปอย่างพิเศษ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่เผาศพ ตามริมฝั่งแม่น้ำจะเรียงรายด้วยโรงแรมที่พัก ผู้คนที่มาพักคือผู้มารอรับความสุข รอรับความตาย บางทีเรียกว่า Morana Hotel
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา
คลิปวีดีโอ ล่องเรือ แม่น้ำคงคง เมืองพาราณสี
คลิปวีดีโอ แม่น้ำคงคง
ล่องเรือแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสี
ล่องเรือแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
ล่องเรือแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสี
ชาวฮินดู มาชำระล้างบาปกันที่ แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
ล่องเรือแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสี
บรรยากาศแม่น้ำคงคายามเช้า ที่ เมืองพาราณสี

ช่วงบ่าย

 • นำท่านชมบ้านนางสุชาดา ธิดากฎุมพีแห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่มหาบุรุษก่อนการตรัสรู้ ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่ง แม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ สถานที่พระมหาบุรุษได้อธิษฐานลอยถาดทองริมฝั่งแม่น้ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปกราบสักการะพระพุทธเมตตา ในวิหารมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละอายุกว่า 1400 ปี ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่งหลังจากตรัสรู้โดยรอบเจดีย์พุทธคยา นั่นคือ โพธิบัลลังก์  อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์  ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชาตยนะ นำท่านประทักษิณสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3 รอบ สวดมนต์ นั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชา
บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา

บ้านนางสุชาดา

บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา
คลิปวีดีโอ บ้านนางสุชาดา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
ภายในเจดีย์พุทธคยา
ภายในบริเวณพุทธคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
ใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์
ภายในบริเวณพุทธคยา
ภายในบริเวณพุทธคยา
รัตนจงกรมเจดีย์
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ภายในบริเวณพุทธคยา
ภายในบริเวณพุทธคยา
ภายในบริเวณพุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
มุจลินทร์โบกขรณี
มุจลินทร์โบกขรณี
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
คลิปวีดีโอ เจดีย์พุทธคยา ยามค่ำคืน เมืองคยา
คลิปวีดีโอ เจดีย์พุทธคยา ตอนกลางวัน
เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา
เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา
เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา
พระพุทธเมตตา ภายใน เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา
เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายใน บริเวณเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา
 • พระมหาเจดีย์พุทธคยา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปฏิมากรปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ ในสมัยปาละ อายุกว่า 1400ปี ลักษณะและขนาดพอๆกับพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่มถากัวร์วิหาร นครกุสินารา ปิดทองอร่าม มีเครื่องตั้งบูชาหน้าพระพุทธรูป ชาวไทยเรียก “องค์พ่อพระพุทธเมตตา” มีหินทรงกลมที่มองเห็นเฉพาะฐาน เจ้าหน้าที่ทำไม้เป็นสี่เหลี่ยมครอบไว้
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อยู่ทิศตะวันตกของพระเจดีย์พุทธคยา ต้นโพธิ์ต้นปัจจุบันปลูกเมื่อ พ.ศ. 2423 อายุประมาณ 132 ปี ลำต้นขนาด 3 คนโอบ สูง 80 ฟุต มีกำแพงทองล้อมรอบไว้เป็นสัดส่วน

เจดีย์มหาโพธิ์ ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ มี “แท่นวัชรอาสน์” อยู่ตรงกลาง รูปทรงกรวย สูงประมาณ 170 ฟุต วัดรอบฐานได้ 85 เมตร ตั้งอยู่บนอาคารรองรับ 2 ชั้น มีเจดีย์บริวาร 4 ด้าน  โดยรอบมีเสาหินทรายที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกล้อมไว้อย่างแข็งแรง มีร่องรอยการบูรณะตามยุคตามสมัย บริเวณมหาโพธิ์วิหารนี้กลายเป็นที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณนับถือ มหาชนกล่าวว่า ที่ต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นสะดือของโลก หรือ “ปัถวินาภิมณฑล” เพราะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้และไม่มีที่อื่นรับน้ำหนักของการตรัสรู้ได้

 • พระแท่นวัชรอาสน์ หรือบัลลังก์เพชร เป็นแท่นหินสี่เหลี่ยม สลักเสลาลวดลายสวยงาม พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ เป็นที่พระพุทธเจ้าประทับและตรัสรู้ ขนาดยาว 7 ฟุต 6 นิ้ว กว้าง 4 ฟุต 10 นิ้ว หนา 1 ฟุตครึ่ง และสูง 3 ฟุต เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 ของโพธิมณฑล แท่นนี้ตั้งอยู่ระหว่าง พระเจดีย์พุทธคยาและต้นศรีมหาโพธิ์
 • สัตตมหาสถาน  คือสถานที่ยับยั้งเพื่อเสวยวิมุติสุข หลังจากตรัสรู้แล้ว 7 แห่ง รวม 49 วัน เพื่อตรวจสอบ ทดลอง พระโพธิญาณที่ได้ตรัสรู้นั้นให้แน่พระทัย ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ และต้นราชายตนะ
 • โพธิบัลลังก์ อยู่บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ ทิศตะวันตกของเจดีย์ เป็นสัปดาห์แรก ทรงใคร่ครวญปฏิจจสมุปปบาท ทั้งปฏิโลมและอนุโลม ทั้งสายเกิดและสายดับ
 • อนิมิสเจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขวามือก่อนเข้าสู่โพธิมณฑล เป็นที่เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่สอง ทรงประทับยืน ลืมพระเนตรดูบัลลังก์และต้นโพธิ์ โดยไม่กระพริบเป็นเวลา 7 วัน
 • รัตนจงกรมเจดีย์ คือ หินทรายสลักเป็นดอกบัวบานรับแสงอาทิตย์ จำนวน 19 ดอกมีแท่นหินทรายแดงยาว 6 เมตร และป้ายหินอ่อนปักไว้ที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่สาม อยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอนิมิสเจดีย์ ข้างมหาเจดีย์ทางทิศเหนือ
 • รัตนฆรเจดีย์ อยู่ทางด้านทิศเหนือของมหาเจดีย์ เป็นวิหารสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคามุง กว้าง 11 ฟุต ยาว 14 ฟุต รอบข้างมีเจดีย์โบราณ พระพุทธรูปสมัยคุปตะและปาละ ในสัปดาห์ที่สี่ ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี
 • ต้นอชปาลนิโครธ อยู่ระหว่างแม่น้ำโมหนีกับแม่น้ำเนรัญชรา ใกล้ๆกับเนินดินบ้านนางสุชาดา มีเทวลัยของชาวฮินดู มียอดแหลม เช่นเดียวกับสถูปทั่วไป มีต้นไทรใบใหญ่ อายุร้อยกว่าปี 5-6 ต้น ในสัปดาห์ที่ห้าของการตรัสรู้ ทรงตรึกตรองถึงบุคคลที่สมควรได้รับคำสอน เกิดคำอุปมาแห่งบุคคลเหมือนอุบล 4 เหล่า และท้าวสหัมบดีพรหมเป็นผู้อาราธนาเพื่อแสดงธรรม ก่อนตรัสรู้ พระองค์ได้รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาด ธิดาแห่งกฎุมพีแห่งอุรุเวลาเสนานิคม ณ ภายใต้ต้นไทรแห่งนี้
 • ต้นมุจลินทร์ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากแม่น้ำเนรัญชราประมาณ ครึ่งกิโลเมตร อยู่ใกล้หมู่บ้านมุจลินทร์ มีสระน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า มุจลินทร์โบกขรณี มีต้นตาลใหญ่ 7-8 ต้นล้อมรอบอยู่ เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ 6 ช่วงนั้นมีพายุเมฆฝนลมแรงตลอด 7 วัน พระยามุจลินทนาคราชได้เข้าถวายอารักขาโดยการแผ่พังพานพร้อมด้วยขนด 7รอบ เพื่อป้องกันความหนาว ลม ฝน แดด เหลือบ ยุง มิให้เบียดเบียนพระองค์ เมื่อฝนหยุดตกมุจลินทร์นาคราชจึงคลายขนด และจำแลงตนเป็นมานพหนุ่มถวายนมัสการ ณ เบื้องพระพักตร์
 • ต้นราชายตนะ ต้นที่เคยประทับนั้นอยู่ทางทิศใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ ห่างจากแม่น้ำเนรัญชราไปทางตะวันตก 2 กิโลเมตรครึ่ง เป็นทางผ่านของขบวนกองเกวียน ที่พ่อค้าวาณิชใช้ติดต่อระหว่างพาราณสี ราชคฤห์ โกสัมพี มาแต่โบราณ ในสัปดาห์ที่ 7 นี้มีพ่อค้าสองพี่น้องคือ ตปุสสะและภัลลิกะ นำเกวียนบรรทุกสินค้ามาจากอุกกลชนบทเดินทางมาถึงเกิดความเลื่อมใส พากันเข้าเฝ้าถวายข้าวสัตตุ (ข้าวตู) ที่เป็นก้อนและผง พระองค์ทรงดำริว่า พระตถาคตทั้งหลายไม่รับด้วยมือ ท้าวเทวราชทั้ง 4 ทรงนำบาตรศิลา 4 ใบ แล้วอธิษฐานให้เป็นบาตรเดียว รับข้าว จากนั้นพ่อค้าทั้งสองจึงประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะตลอดชีวิต
 • วัดไทยพุทธคยา ตั้งอยู่ตำบลโพธิคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ภายในมีพระอุโบสถที่งดงาม จำลองมาจากวัดเบญจมบพิตร ประดิษฐานพระชมพูทีปนิวัตรสุโขทัย และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม มีอาคารที่พักสำหรับผู้แสวงบุญ 2 หลัง เป็นวัดต้นแบบของวัดไทยในต่างประเทศ

  ข้อมูลจาก

  • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
  • หนังสือนิตยสาร Check Tour
  • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
  • เว็บ wikipidia
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
ห้องพักที่วัดไทยพุทธคยา
ห้องพักที่วัดไทยพุทธคยา
ห้องพักที่วัดไทยพุทธคยา
ห้องน้ำในห้องพัำกวัดไทยพุทธคยา
คลิปวีดีโอ วัดไทยพุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
เจดีย์พุทธคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>