ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่สี่ : สาวัตถี - พาราณสี - วัดไทยสารนาถ - สถูปเจาคันธี - มูลคันธกุฏี - ยสเจดีย์ - ธัมเมกขสถูป – พิพิธภัณฑ์สารนาถ

การเดินทางช่วงเช้า

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7ชั่วโมง) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มีแม่น้ำคงคาไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป

ช่วงบ่าย

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ  นำท่านชม วัดไทยสารนาถ ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน ชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร จากนั้นนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ที่จัดแสดงและเก็บรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณสารนาถเช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมที่เป็นเลิศคือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิ่งนัก สิงห์อันเป็นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • สารนาถ ป่าอิลิปตนมฤคทายวัน ตั้งอยู่ในเมืองพาราณสี เป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาส ก่อนพุทธศก 45 ปี ภายในมีพุทธโบราณสถานมากมาย
  จากหนังสือเที่ยวรอบโลก : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน มีความหมายว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง กลุ่มพุทธสถานสารนาถ หมายถึง เพราะพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศนั้นเป็นที่พึ่งอันมีสาระแก่มหาชนทั้งปวง
 • อนุสาวรีย์ธรรมปาละ วิหารที่บรรจงสร้างอย่างงดงาม เจดีย์สูงเด่นเป็นพุทธวิหารเรียก “มูลคันธกุฎีวิหาร” อนาคาริกธรรมปาละ รวบรวมศรัทธาชาวพุทธสร้างเมื่อปี พ.ศ.2474 ฝาผนังรอบในเป็นภาพเขียนที่นำแบบมาจากจิตรกรรมอันดับหนึ่งของโลกคือ ถ้ำอชันตา เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติสวยงามมาก รูปสลักบุรุษยืนสง่าท่ามกลางหมู่ดอกไม้ บนแท่นสูงหน้าพุทธวิหารนั่นคือ อนุสาวรีย์ของท่านอนาคาริกธรรมปาะ เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ชาวพุทธทั่วโลกรู้จักและบุคคลไม่ควรลืม รอบๆวิหารมีต้นโพธิ์ลังกา ซึ่งท่านอนาคาริกธรรมปาละได้นำหน่อต้นโพธิ์ลังกา มาจากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ปลูกไว้ที่สารนาถเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
มูลคันธกุฎีวิหาร
มูลคันธกุฎีวิหาร
มูลคันธกุฎีวิหาร
ต้นโพธิ์ลังกา
มูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในอนุสาวรีย์ธรรมปาละ
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ต้นโพธิ์ลังกา
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
มูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
มูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ต้นโพธิ์ลังกา
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
ภายในอนุสาวรีย์ธรรมปาละ
ภายในอนุสาวรีย์ธรรมปาละ
ต้นโพธิ์ลังกา
ภายในมูลคันธกุฎีวิหาร
 • วัดไทยสารนาถ สร้างขึ้นรูปแบบผสมไทยผสมศิลปะสถาปัตยกรรมแห่งยุคสมัยได้ดีเยี่ยม โดยท่านพระครูประกาศสมาธิคุณ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นอนุสรณ์ของชาวพุทธไทยในสังเวชนียสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพื้นที่ 34 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุโบสถ ที่รับรอง ผู้แสวงบุญ กุฏิกรรมฐาน โรงเรียนและศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น
 • สถูปเจาคันธี อยู่ที่สารนาถ เมืองพาราณสี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นอนุสรณ์ปัญจวัคคีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 7 เพื่อเป็นที่ระลึกว่าปัญจวัคคีย์หลีกหนีพระองค์ ด้วยสำคัญผิดในมิจฉาทิฐิอย่างแรง มาอาศัยอยู่ที่นี้หลักจากตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงพระเมตตาเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ สันนิษฐานว่าพบกันที่นี่จุดแรกและได้ทำความเข้าใจกัน เดินทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เดิมเจดีย์นี้สูง 300ฟุต แต่ผุพังไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเหลือเพียง 70 ฟุต มีลักษณะส่วนบนที่เปลี่ยนไปมาก เมื่อครั้งราชวงศ์โมกุลเรืองอำนาจเกิดความวุ่นวายแย่งราชสมบัติกัน เป็นเหตุให้หูมายูนกษัตริย์องค์ที่สามต้องไร้บัลลังก์ถึง 15 ปี และลี้ภัยมาอยู่ที่สถูปแห่งนี้ เมื่อบ้านเมืองสงบสุข อักบาร์มหาราช ผู้สืบราชสันติวงศ์ต่อจากหูมายูนผู้เป็นบิดา โปรดให้สร้างหอคอย 8 เหลี่ยมขึ้นในปี พ.ศ.2131 บนสถูปทางพุทธศาสนาที่สูงถึงฟ้าคราม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบิดา สร้างทับบนยอดเจดีย์เดิม
 • ธรรมราชิกสถูป ฐานสถูปทรงกลม อยู่ไม่ห่างจากมูลคันธกุฎี เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาในฤดูฝนแรก และเสาศิลาจารึกที่จอมจักรพรรดิทรงประดิษฐานไว้ ถ้าเราเดินทางเข้าทางประตูใหญ่ ไปตามถนนที่ปูลาดหินลูกรังไว้จะเห็นเป็นอิฐก่อตั้งในลักษณะทรงกลม ลานกว้างพอนั่งได้ 30 คน เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ทรงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 4 ที่เหลือ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ รุ่นแรกๆจะสร้างด้วยอิฐ หลังๆจะใช้ศิลาหุ้มเป็นแบบสถูปสาญจิ สถาปนาโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 295 และมีสถูปใหญ่อีกองค์หนึ่ง คือ ธรรมราชิกะ ที่สารนาถขนาดย่อมลงกว่าสถูปสาญจิ เคยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน
 • มูลคันธกุฏี เป็นที่ประทับจำพรรษาแรกและพรรษที่ 12 ของพระพุทธเจ้า เป็นอาคารปลูกสร้างแบบอินเดียโบราณ ด้วยศิลาทราย สลับด้วยอิฐก่อปูน บางแห่งสลักลวดลาย ด้านตะวันออกคือที่ตั้งของเสาหิน ด้านทิศใต้มีเจดีย์หินทราย มีบรรจุสิ่งของสำคัญ ทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นห้องโถงเคยมีพระท่านมาลงปาฏิโมกข์กันที่นี่ ใกล้ๆมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สูง 50 ฟุต แม้จะหักเป็น 4 ท่อน ก็ยังเก็บไว้อย่างดี บนเสาหินนี้มีสิงห์อโศกที่แผ่นสีหนาทไปทั่ว 4 ทิศ ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
สถูปเจาคันธี
ยสเจดีย์
ยสเจดีย์
วัดไทยสารนาถ
สถูปเจาคันธี
ยสเจดีย
ยสเจดีย์
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
ห้องพักที่วัดไทยสารนาถ
คลิปวีดีโอ ยสเจดีย์
 • ยสเจดีย์ เป็นสถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก อาคารสี่เหลี่ยมมุงไว้อย่างดี เชื่อกันว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหาร โปรดพระยสกุลบุตร ผู้เป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนุปุพพิกถา ในข้อธรรมที่แสดงทาน ศีล สวรรค์ เนขัมมะ กามทีนพ พระยสมานพได้ดวงตาเห็นธรรมและนำให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา  มีพระพุทธวจนะที่ว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิดยสะ นั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ” เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ควรนั่งลงฟังธรรม สักการบูชา อธิษฐานให้ชีวิตปราศจากความวุ่นวาย มีหน้าที่การงานรุ่งเรืองไม่ขัดข้อง
 • ธัมเมกขสถูป คือสถานที่แสดงธรรมที่นำให้ถึงความหลุดพ้น เป็นสถูปโบราณทรงบาตรคว่ำก่อด้วยหินทราย สถูปสร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรม ยอดทรงกรวย สูง 80 ฟุต โดยรอบ 120 ฟุต สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ณ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะและอัสชิ เนื้อหาธรรม ว่าด้วยทางสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์และเข้าถึงนิพพานอันเป็นปลายทางแห่งพุทธศาสนา โดยรอบสถูปมี 8 ช่อง มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานครบ ผู้แสวงบุญจะเดิน ประทักษิณาวัตร สวดมนตร์ ไหว้พระ เป็นที่ที่โกณฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนา ยังเป็นที่ที่ส่งพระธรรมทูตชุดแรก จำนวน 60 รูป ไปประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรก
 • ศิลาจารึกพระเจ้าอโศก  เคลือบด้วยน้ำยาพิเศษเป็นสิงห์อินเดียเด่นสง่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ ศิลานี้ถูกทำลายหล่นลงมา 4 ท่อน เจ้าหน้าที่กรมโบราณสถานจึงนำมาเรียงตั้งไว้ในที่เดียวกัน รวมกันเป็น 5 ท่อน ให้เห็นคำศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นอักษรพราหมีและภาษาบาลีจารึกที่หลักศิลา ซึ่งเป็นคำเตือนภิกษุและชี ซึ่งจำพรรษาอยู่วัดนี้ให้มั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ เป็นอาคารหินทราย ตั้งด้านหน้าสถูป ไม่ไกลจากวัดไทยมฤคทายวันมากนัก เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ จากที่ขุดค้นได้ในบริเวณสารนาทมีพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประติมากรรมพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขัดสมาธิ ทรงกระทำนิ้วที่เรียกว่า ธรรมจัก ที่ใต้ฐานสลักเป็นปัญจวัคคีย์กับอุปัฐากกำลังนั่งประนมมือ โดยพระพุทธองค์ประทับอยู่เหนือธรรมจักร เบื้องหลังที่เห็นเป็นวงกลม เรียก ประภามณฑล มีเทพเจ้า 2 องค์ แสดงความเคารพทั้งสองข้าง เป็นแบบฉบับทางศิลปกรรมที่งดงามที่สุดของอินเดีย
  ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุนับพันชิ้น นอกจากนี้ยังมีพระอวโลกิเตศวรในลัทธิมหายาน รูปพระศรีอริยเมตไตรย และโบราณวัตถุเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์อีกมากมาย เช่น รูปพระกฤษณะที่รัฐบาลขุดได้จากซากปรักหักพังในบริเวณโบราณสถาน เขตอิสิปตนมฤคทายวัน และที่น่าสนใจคือสิงห์ อันเป็นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย จอมจักรพรรดิอโศกประดิษฐานไว้ ศิลาจารึกที่เป็นหัวเสานี้ ประดิษฐ์ขึ้นด้วยหินทรายอย่างดี มีรูป สิงโต 4 ตัว หันหลังเข้าหากัน หันหน้าออกสี่ทิศ ที่ขอบแท่นสลักเป็นรูปกงล้อธรรมจักร และรูปสัตว์ 4 ชนิดสลับกัน คือ ราชสีห์ ช้าง ม้า และโค มีความหมายแห่งอำนาจความกล้าหาญ ความมั่นใจ พลัง หมายถึง ผู้พิทักษ์ทิศ ทั้ง 4 และดอกบัว หมายถึงต้นกำเนิดชีวิต
ราชสีห์ คือ พลัง ม้า คือความรวดเร็ว ช้าง คือปัญญาชาญฉลาด และโค คือความแข็งแรง ด้านล่างของสิงห์ มีอักษรเทวนาครีถอดความได้ว่า “ความจริงเท่านั้นมีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง” (ค่าเข้าชมประมาณ 2 รูปี ส่วนค่าเข้าชมสารนาถ 100 รูปี หรือ 2 ดอลล่ายูเอส)

ข้อมูลจาก

 • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
 • หนังสือนิตยสาร Check Tour
 • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
 • เว็บ wikipidia
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
ธัมเมกขสถูป
คลิปวีดีโอ ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองสารนาถ
คลิปวีดีโอ พาราณสี และ สถูปเจาคันธ
คลิปวีดีโอ วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
วัดไทยสารนาถ
ยสเจดีย์
ยสเจดีย์
ธัมเมกขสถูป
ศิลาจารึกพระเจ้าอโศก ที่หักเป็น 4 ท่าน
ธัมเมกขสถูป
ภายในบริเวณ ธัมเมกขสถูป

 

รูปและวีดีโอ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>