ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่สาม : สาวัตถี -วัดไทยเชตวันฯ - กุฎิพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสิวลี - ชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐ

การเดินทางช่วงเช้าหลังรับประทานอาหารนำท่าน

  • เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6- 7 ชั่วโมง) ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถาน ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหว่างการเดินทาง
  • สาวัตถี เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโกศล เป็น 1ใน 6 ของเมืองมหาอำนาจ รุ่งเรืองมาก มีอำนาจทางการเมืองและการทหาร แผ่นดินอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร พระพุทธองค์ได้ประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ถึง 25 พรรษา เสด็จประทับที่เชตะวันมหาวิหาร 19 พรรษาและที่บุพพาราม 6 พรรษา ปัจจุบันสาวัตถี มีซากกองอิฐ มูลกองดิน เรียงตั้งในลักษณะเมืองเก่า

ช่วงบ่าย นำท่านชมเชตวันวิหารเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี เดินทางไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ได้พบกับพระบรมศาสดาที่สีตะวันและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธธรรม เมื่อกลับมาจึงไปขอซื้อป่าไม้ของเจ้าเชตเพื่อสร้างอารามถวาย กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ จากนั้นนำท่านกราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ อายุกว่า 2500 ปี ซึ่งเป็นอายุยาวนานที่สุดในโลกร่วมกับต้นโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกา สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ ชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เศรษฐีองคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชมบ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา, เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ สมควรแก่เวลานำท่าน ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี

วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
ต้นโพธิ์พระอานนท์
ต้นโพธิ์พระอานนท์
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
ต้นโพธิ์พระอานนท
ต้นโพธิ์พระอานนท
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐ
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐ
  • เชตวันมหาวิหาร สร้างถวายโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านเดินทางไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ได้พบพระบรมศาสดาที่สีตะวัน เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงอาราธนานิมนต์ให้ท่านมาโปรดสัตว์ที่เมืองสาวัตถี แล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ไปขอซื้อไม้จากเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถีเพื่อสร้างเป็นอารามถวายพระบรมศาสดา ตอนแรกเจ้าเชตไม่ยอมขายและบอกว่าให้ท่านเศรษฐีนำเหรียญทองมาปูให้เต็มป่าแล้วจึงจะยอมขาย ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็นำเหรียญทองมาปูจริงๆ เจ้าเชตจึงได้ยอมขายและลดราคาให้ครึ่งหนึ่ง และให้เงินไปสร้างมหาวิหารด้วย จึงได้ใช้ชื่อ เชตะวันตามเจ้าของเดิม  จากนั้นได้ถูกพวกมุสลิมรุกรานในปี พ.ศ. 1671 เข้ามาทำลายวัดวาอารามจนหมดสิ้น เหลือเพียงซากอิฐ ซากปูน บริเวณวัดเชตวันจะมีรั้วเหล็กเชื่อมกับประตูทางเข้า เดินไปข้างในจนถึงพระเจดีย์อรหันต์ 8 ทิศ กุฎีพระมหากัสสปะ กุฎีพระสิวลี กุฎีพระโมคคัลลานะ กุฎพระองคุลีมาล กุฎีพระอานนท์ กุฎีพระสารีบุตร
  • มูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า เป็นซากที่พระพุทธเจ้าประทับ ได้รับการบูรณะให้พอเห็นภาพเดิมกว้างขวางกว่าบนยอดเขาคิชภูฎ จึงเรียกที่นี่ว่ามหาคันธกุฎี ด้านหน้ายังเหลือซากแท่นอิฐใหญ่ เป็นที่ประทับเวลาแสดงธรรม ท่านอูอาสยะเรียกว่า อสุรเทวดา หมายถึงที่ประชุมชนทุกเหล่าที่มาฟังธรรมเทศนา
  • บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี อยู่ไม่ห่างจากกำแพงวัดเชตวันฯ ปัจจุบันเหลือเพียงซากก้อนอิฐที่เรียงเป็นชั้นปรักหักพัง เกิดในบ้านตระกูลเศรษฐี เดิมชื่อ สุทัตต อยู่เมืองสาวัตถี ต่อมาได้นับถือพระพุทธศาสนา บรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธาแรงกล้า สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า สงเคราะห์ผู้ยากไร้ จนได้ชื่อว่า อนาถบิณฑิก แปลว่า ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา หรือเศรษฐีขวัญใจคนจน ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในหมู่ทายกฝ่ายอุบาสก
  • วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อยู่ในนครสาวัตถี เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีพระเชตะวันมหาวิหารและบุบพารามมหาวิหารเป็นหลัก สร้างอยู่ใกล้ๆกับ สถูปยมกปาฏิหาริย์ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จสู่ดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาและทรงแสดงฤทธิ์ปราบเหล่าเดียรถีย์ให้พ่ายแพ้แก่พระบารมี มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ และอยู่ห่างจากวัดเชตวันมหาวิหารสมัยพุทธกาลประมาณ 2 กิโลเมตร
คลิปวีดีโอ วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
ต้นโพธิ์อานันทโพธิ์ที่ วัดเชตวันมหาวิหาร
ต้นโพธิ์อานันทโพธิ์ที่ วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
กุฎีพระสิวลีี่ ที่ วัดเชตวันมหาวิหาร
พระเจดีย์อรหันต์ 8 ทิศ ที่ วัดเชตวันมหาวิหาร
พระเจดีย์อรหันต์ 8 ทิศ ที่ วัดเชตวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
คลิปวีดีโอ บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมืองสาวัตถี
กุฎีพระโมคคัลลานะ
กุฎีพระโมคคัลลานะ

รูปและคลิปวีดีโอโดย www.TripDeeDee.com

ข้อมูลจาก

  • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
  • หนังสือนิตยสาร Check Tour
  • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
  • เว็บ wikipidia

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>