ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่สอง : ลุมพินี - มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี – มายาเทวีวิหาร -วัดไทยลุมพินี
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

การเดินทางช่วงเช้าหลังรับประทานอาหารนำท่านจากกุสินารา

 • หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินีวัน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมืองโครักข์ปูร์และผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็นสถานที่ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นจึงเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมลุมพินี

การเดินทางช่วงบ่ายหลังอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่สวนลุมพินี ชมมายาเทวีวิหาร ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวีแกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี  ชมเสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ตรงที่ประสูติของพระสิทธัตถราชกุมาร โดยมีอักษรพรหมีจารึกไว้ ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้ เป็นพุทธบูชาตั้งแต่โบราณกาล จากนั้น นำท่านชม วัดไทยลุมพินี ซึ่งจัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทแห่งประเทศไทย

 • ลุมพินีวัน เป็นดินแดนแห่งการประสูติของพระพุทธเจ้า ในตำบลลุมมินเด ก่อนนั้นยังอยู่ในเขตอินเดีย คราวเมื่อแบ่งปันเขตแดนหลังสงครามในปี พ.ศ. 2493 ลุมพินีวันก็ตกอยู่ในเขตประเทศเนปาล
 • ศิลาจารึกอโศกมหาราช เขตโบราณสถานในบริเวณลุมพินีวันเคยเป็นสังฆารามที่รุ่งเรืองมาแต่อดีต มีกองอิฐเรียงตั้งให้เห็นเป็นรูปร่างทรงกลมแบบเจดีย์บ้าง ลักษณะสี่เหลี่ยมแบบวิหารหรือเสนาสนะบ้าง เป็นองค์ประกอบของอาวาสในครั้งโบราณรวมทั้งต้นโพธิ์อายุหลายร้อยปี และสระน้ำที่เก่าแก่ของลุมพินี  เสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ตรงที่ประสูติของพระสิทธัตถราชกุมาร เป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่าที่สุดในพุทธประวัติ เมื่อประสูติพระองค์ประกาศต่อโลกด้วยพระวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศที่สุด เราเป็นผู้เจริญที่สุด และเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ภพต่อไปไม่มีอีก”

ดร. ฟูห์เรอร์ เป็นผู้คนพบเสาศิลาจารึกเป็นคนแรก ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2438 เสาสูง 26 ฟุต 6 นิ้ว ฝังอยู่ในดิน 8 ฟุต 6 นิ้ว และ เจมส์ ปรินเซป ชาวอังกฤษเป็นผู้อ่านอักษรพราหมี ที่จารึกไว้ในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก สำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2380 ใช้เวลาถอดความนานถึง 7 ปี
คำจารึกที่เสาอโศก
เทวาน ปิเยน ปิยทสิน ลาชิน วีสติวสาภิสิเตน
อตน อาคาจ มหียิเต หิท พุเธ ชาเต สกยฺมุนีติ
ลีลาวิคฑภี จา กาลาปิต สิลาถเก จ อุสปาปิเต
หิท ภควํ ชาเต ลุมินิคาเม อุพลิเก กเฎ อฐ ภาคิเย จ ฯ

ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมุนี (สุกิตฺติ) ได้ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยใจความว่า

“พระเจ้าเทวานัมปิยะ ปิยทัสสี เมื่อทรงได้รับอภิเษกแล้ว 20 ปี ได้เสด็จมานมัสการด้วยพระองค์เอง ด้วยว่าพระพุทธศากยมุนีได้ประสูติ ณ ที่นี้ ทรงให้สร้างรูปสลักหิน (บางท่านแปลว่า รั้วหิน) และประดิษฐานหลักศิลาไว้เป็นที่หมาย โดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูติ ณ สถานที่นี้ จึงทรงโปรดให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้านลุมพินี และทรงให้เสียเพียงหนึ่งในแปดของผลผลิตเป็นค่าภาษีที่ดิน (บางท่านแปลว่า แม้ส่วนดังกล่าวนี้ก็ทรงให้งดด้วย)”

 • มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ที่สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
 • ชมมายาเทวีวิหาร เดิมสร้างด้วยอิฐกับปูน เป็นอาคารยกระดับ มีต้นโพธิ์อยู่ด้านหลัง ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้วยหินเป็นภาพพระนางยืนเหนี่ยวกิ่งสาละ พร้อมด้วยพระสนม และด้านหน้าเป็นรูปเจ้าชายสิทธัตถะ กำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ได้มีการปรับปรุงรื้อออกเพื่อขุดค้นหาโบราณวัตถุที่สำคัญและพบแผ่นศิลาขนาด 5x5 นิ้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 เชื่อกันว่าเป็นหลักฐานในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงสร้างไว้เพื่อยืนยันว่าพระราชกุมารสามารถพระราชดำเนินได้ 7 ก้าว ได้สร้างหลังคาคลุมทั่วบริเวณเพื่อรักษาโบราณสถานและเก็บรักษาแผ่นศิลานั้นไว้
ลุมพินีวัน
มายาเทวีวิหาร : ลุมพินีวัน
คลิปวีดีโอ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ของพระพุทธเจ้า ประเทศเนปาล
ลุมพินีวัน
มายาเทวีวิหาร และ ศิลาจารึกอโศกมหาราช : ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
มายาเทวีวิหาร : ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
มายาเทวีวิหาร : ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
มายาเทวีวิหาร : ลุมพินีวัน
ลุมพินีวัน
มายาเทวีวิหาร : ลุมพินีวัน เป็นสังเวชนียสถานแห่งเดียวที่ได้รับมรดกโลก
 • วัดไทยลุมพินี สร้างด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเช่าที่ดินจากประเทศเนปาล 99 ปี เพื่อบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปัจจุบัน ลุมพินีวันเป็นพุทธอุทยานอนุสรณ์สถานแห่งปีฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษ สมัยที่ท่านอูถั่น ชาวพุทธพม่าดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ปรารภและเชื้อเชิญชาวพุทธทั่วโลกให้ร่วมใจกันสร้างพุทธานุสรณ์สถาน น้อมเป็นพุทธบูชา บรรดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกได้ตอบสนอง และใหองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นแกนประสานงานกับโครงการพัฒนาลุมพินีสถานของรัฐบาลเนปาล (LTD.) ขอพื้นที่ปลูกป่าใหญ่นับหมื่นเอเคอร์ เพื่อจัดสรรให้เป็นพื้นที่พุทธอุทยาน พร้อมเชิญประเทศที่นับถือพุทธศาสนาร่วมสร้างวัดในนามประเทศตน เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของชาตินั้นๆ
คลิปวีดีโอ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

รูปและวีดีโอโดย www.TripDeeDee.com

 

ข้อมูลจาก

 • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
 • หนังสือนิตยสาร Check Tour
 • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
 • เว็บ wikipidia

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>