ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่ หนึ่ง : ปัตนะ - เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์ - กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - มกุฏพันธเจดีย์

การเดินทางช่วงเช้าหลังรับประทานอาหารนำท่าน

 • เดินทางสู่เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ และพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมที่ไวสาลีในพรรษาที่ 5 เมืองไวสาลี เป็นเมืองหลวงในสมัยพุทธกาล มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง และเป็นเมืองที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา ในช่วงหลังพุทธกาล เมืองนี้ได้ตกเป็นของแคว้นมคธภายใต้การนำของพระเจ้าอชาตศัตรูพระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ หลังการล่มสลายของราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสารในราชคฤห์ได้ย้ายเมืองหลวงมาที่ไวสาลี ทำให้เมืองนี้เจริญถึงขีดสุด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำทุติยสังคายนาพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะถูกทิ้งร้าง ย้ายไปเมืองปาฏลีบุตรหรือปัฏนา ปัจจุบันเมืองเวสาลีเป็นซากโบราณสถานอยู่ที่ตำบลบสาร์ท หรือเบสาร์ท (Basarh-Besarh) ในจังหวัดไวสาลี ที่เขตติดต่อของอำเภอสดาร์ (Sadar) กับ (Hajipur) ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการจังหวัด เมืองไวสาลีห่างจากหซิปูร์ 35 กิโลเมตร ห่างจากมุซัฟฟาร์ปูร์ 37 กิโลเมตร โดยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมุซัฟฟาร์ปูร์ ที่มา: wikipidia
 • นำท่านชม ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม 
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน
คลิปวีดีโอ วัดป่ามหาวัน ใกล้เมือง เมืองไวสาลี
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวันและเสาอโศกที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
เกสริยาสถูป
 • ชมปาวาลเจดีย์ สถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปรินิพพาน เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร พุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) เป็นนครแห่งมหาปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ปาวาลเจดีย์
ปาวาลเจดีย์
ปาวาลเจดีย์
ปาวาลเจดีย์
ปาวาลเจดีย
ปาวาลเจดีย
ปาวาลเจดีย
ปาวาลเจดีย
คลิปวีดีโอ ปาวาลเจดีย์ เมืองไวสาลี
ปาวาลเจดีย์
วัดป่ามหาวันและเสาอโศกที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์
มกุฏพันธเจดีย์

ช่วงบ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย และยังเป็นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาท ชมพระสถูปปรินิพพาน นำท่านชม พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธปางปรินิพพานเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ที่กำลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ชมสถูปพระอานนท์ที่สร้างขึ้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าพระอานนท์ยืนร้องไห้ ชม พราหมณ์เจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ และกราบสักการะ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมควรแก่เวลานำท่านชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 • พราหมณ์เจดีย์ หมายถึง สถูปที่เป็นอนุสรณ์ของโทณพราหมณ์ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ หรือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นสถานที่แจกพุทธสารีริกธาตุ อยู่ทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตร จากสถูปใหญ่ ห่างจากเส้นกุสินารา-เดวาเวีย ออกไปทางทิศใต้ประมาณ 300 เมตร ปัจจุบันเป็นเพียงกองดินขนาดกลาง และต้นโพธิ์ขนาดใหญ่
 • มกุฏพันธเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีชื่อท้องถิ่นว่า รามภาร์ กา ดีลา เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาล มัลลิกษัตริย์ได้ยกขึ้นเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ โดยตั้งเป็นตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฎพันธเจดีย์ เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูปท่ามกลางทาง 4 แพร่ง มีเรื่องเล่าว่า เมื่อทำการสักการบูชาพระบรมศพครบ 7 วัน มัลลิกษัตริย์เตรียมอัญเชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิง ตอนแรกจะไปทางทิศใต้ แล้วถวายพระเพลิงนอกเมือง แต่เมื่อเข้าไปยกก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น คือยกไม่ไหว พระอนุรุทธจึงชี้แจงว่าความประสงค์ของมัลลิกษัตริย์กับเทพยดาไม่ตรงกัน ประสงค์ให้นำขบวนไปทางทิศเหนือเข้าสู่ตัวเมืองกุสินาราผ่านออกทางประตูเมืองด้านตะวันออกตรงมายังมกุฎพันธเจดีย์แล้วถวายพระเพลิงที่นั่น เมื่อทราบเช่นนั้นมัลลิกษัตริย์ได้เดินทางตามเส้นทางดังกล่าว จนถึงมกุฎพันธเจดีย์จึงเชิญพระพุทธสรีระขึ้นสู่เชิงตะกอนไม้จันทน์สูง 120 ศอก แล้วจุดเพลิง เกิดเหตุอัศจรรย์อีกคือ ไฟไม่ติด ทำอย่างไรก็ไม่ติด เหตุเพราะเทพยดายังคอยพระมหากัสสปะสาวกผู้ใหญ่ก่อน ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์พระมหากัสสปะอยู่ในป่าใกล้เมืองปาวา เมื่อทราบข่าวการปรินิพพานรีบเดินทางมา ทำประทักษิณาวรรตพระพุทธสรีระ 3 รอบ กราบพระบาท ขอประทานอภัยโทษ เท่านั้นเอง ไฟก็ลุกขึ้นที่เชิงตะกอน

มกุฎพันธเจดีย์นั้นสูงประมาณ 50 ฟุต ได้มีการบูรณะระหว่างปี พ.ศ.2453-2455 เพราะมีพวกแสวงโชคมาขุดหาสมบัติโบราณลงไปเป็นช่องจนถึงก้นสถูป เมื่อคราวสถูปใหญ่พังลงมา มองเห็นไกลๆคล้ายกับภูเขาลูกหนึ่ง พื้นดินมีสีเหลืองปนดำ บางแห่งเป็นดินดำร่วนเหมือนถ่านไฟ และมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อครั้งฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษ เนื่องด้วยสถูปเป็นเนินดิน ก่อก้อนอิฐหุ้ม เมื่อถูกฝนหนักเข้าก็ทรุดและพังลงและมีการบูรณะอีกครั้งปลายปี พ.ศ. 2542

 • สาลวโนทยาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน สร้างไว้ราว พ.ศ. 900 มีความยาว 23 ฟุต 9นิ้ว กว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว องค์พระยาว 10 ฟุต สูง 2 ฟุต 1 นิ้ว ผู้แสวงบุญเดินทางมากราบไหว้สักการะ ห่มผ้า สวดมนตร์ให้มิขาดสาย
มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
คลิปวีดีโอ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
คลิปวีดีโอ สาลวโนทยาน สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
สาลวโนทยาน
 • วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อยู่กึ่งกลางระหว่างสาลวโนทยานกับมกุฎพันธเจดีย์ในเขตจังหวัดกุศินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่เศษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีและเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในดินแดนพุทธภูมิ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์พระประธานในพระอุโบสถว่า พระพุทธสยัมภูญาณ พร้อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช ฉัตร 3 ชั้น ภาพพระมหาชนก ภาพพระกรณียกิจ ตราสัญลักษณ์ครองราชย์ 50 ปี ตราสัญลักษณ์สมโภชพระชนมายุ 72 พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. เพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถ นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 ตอนนี้มีสถานที่พัก สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐาน รักษาศีล และให้การสงเคราะห์ด้วยการเปิดสถานรักษาพยาบาล กุสินาราคลินิก ตรวจรักษาคนยากจน ด้อยโอกาส ประมาณวันละ 50-110 ราย มีแพทย์ประจำ พยาบาล เภสัชกร มาทำงานทุกวัน รักษาฟรีไม่เลือกชั้นวรรณะ เปิดพิเศษในวันพุธสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและวันเสาร์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ
 • เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

ข้อมูลจาก

 • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
 • หนังสือนิตยสาร Check Tour
 • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
 • เว็บ wikipidia
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ห้องพักที่วัดไทย
คลิปวีดีโอ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>