ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลน่านและรูปสวยๆจากน่าน
ข้อมูลที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดน่าน

สถานที่พัก (ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมืองน่าน                

จันทร์อินน์  ๑๕/๔ ถ.มหายศ โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๗๕๗ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๐๐ บาท

ใจผาสุข เฮาส์ ซ. ตรงข้ามโรงพยาบาลน่าน โทร ๐ ๕๔๗๕ ๑๗๘๙, ๐ ๕๘๒๗ ๘๔๐๖ ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท                

ซิตี้ปาร์ค ๙๙ ม.๔  ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ โทร ๐ ๕๔๗๔ ๑๓๔๓-๕๒ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๓๑๓๕  HYPERLINK "http://www.thecityparkhotel.com" www.thecityparkhotel.com E-mail:  HYPERLINK "mailto:booking@thecityparkhotel.com" booking@thecityparkhotel.com จำนวน ๑๒๙ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๔,๕๐๐ บาท

ดาวเรือง ๗/๑ ถ.วรวิทย์ โทร ๐ ๕๔๗๗ ๑๘๙๙ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๕๐ บาท     

เดอะ วอเตอร์ไซด์ ๒๙๓ ม.๑๐ ต.บ่อ บ้านใหม่ผาขวาง โทร ๐ ๕๔๗๐ ๑๐๐๑, ๐ ๕๔๗๙ ๘๐๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๗๙ ๘๐๑๘   HYPERLINK "http://www.okwood.com/thewaterside" www.okwood.com/thewaterside จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ – ๑,๘๐๐ บาท

เทวราช ๔๖๖  ถ.สุมนเทวราช โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๑๕๗๗, ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๑๒ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๓๖๕  HYPERLINK "http://www.dhevaraj-hotel.com" www.dhevaraj-hotel.com E-mail:  HYPERLINK "mailto:dhevaraj_hotel@yahoo.com" dhevaraj_hotel@yahoo.com จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๓,๕๐๐ บาท                

น่าน เกสท์เฮาส์ ๕๗/๑๖ ถ. มหาพรหม โทร.๐ ๕๔๗๗ ๑๘๔๙, ๐๘ ๑๒๘๘ ๘๔๘๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐-๒๐๐ บาท

น่าน วัลเล่ย์ รีสอร์ท ๒๒๙ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ โทร ๐ ๕๔๗๗ ๓๐๑๙, ๐ ๕๔๗๙ ๘๐๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๕๔๗๙ ๘๒๒๐ จำนวน ๔๐ ห้อง เรือนพัก ๔ หลัง ราคา ๗๐๐-๒,๕๐๐ บาท                

น่านฟ้า ๔๓๖-๔๔๐ ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๘๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท

ฟ้าธนิน ๓๐๓ ถ. อนันตวรฤทธิเดช โทร ๐ ๕๔๗๕  ๗๓๒๑-๔ โทรสาร ๐ ๕๔๗๕ ๗๓๒๗ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๔๙๐-๑,๐๐๐ บาท ราคา ๓๐๐-๓,๕๐๐ บาท                

ริมสวน เพลส ๖๓๘ ม.๓ ถ. ผากลอง โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๔๖๖๐-๒, ๐๘ ๑๕๙๕ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๔๖๖๒ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

เวียงแก้ว ๓๗๙ ถ.น่าน-แม่จริม โทร ๐ ๕๔๗๕ ๐๕๗๓, ๐ ๕๔๗๕ ๐๙๘๗ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๔๕๗๓ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท     

สุขเกษม ๑๑๙-๑๒๑ ถ. อนันตวรฤทธิเดช โทร ๐ ๕๔๗๑  ๐๑๔๑, ๐ ๕๔๗๗ ๑๕๘๑ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท

อมรศรี ๙๗ ถ. มหายศ โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๕๑๐ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท                

เอื้องคำ เกสต์เฮาส์ ๓๑๘ ม.๓ หมู่บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์ โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๕๘๑๗ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๘๘๕  HYPERLINK "http://www.eurnkgum.com" www.eurnkgum.com จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท

อำเภอเวียงสา

เวียงสา พาราไดซ์ รีสอร์ท ๑๕๗ ม.๑ ถ.แพร่-น่าน หลักกิโลเมตรที่ ๑๕ ต.แม่สาคร โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๕๗๔๑-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๐๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๑๑  HYPERLINK "http://www.geocities.com/wiangsaparadise1" www.geocities.com/wiangsaparadise1 จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท

อำเภอปัว

ชมพูภูคา รีสอร์ท  ๒๕๘ ม.๘ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง โทร ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๖๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท                

ป่าปัวภูคา ๑๔๑ ถ.ปัว-น้ำยาว ม. ๔  ต.ศิลาแลง โทร ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๕๖, ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๖๖ 

โทรสาร ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๕๖ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐ บาท               

อูปแก้ว รีสอร์ท ๓๒๙ ม.๕ โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๖๕๘๗-๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท

อำเภอเชียงกลาง

ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท ๑๑๔ ม.๓ บ้านน้ำอ้อ ต.เปือ โทร. ๐ ๕๔๗๙ ๗๐๔๔, ๐ ๕๔๗๕ ๓๓๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๔๗๕ ๓๑๙๔ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๘๐๐–๒,๐๐๐ บาท

อำเภอท่าวังผา                 

โคโคนัท รีสอร์ท 287 ต. ป่าคา โทร ๐๘ ๑๙๗๙ ๗๙๖๑, ๐ ๕๔๗๙ ๙๒๘๑ จำนวน 6 หลัง 7 ห้อง ราคา 500 บาท

 

ที่มาข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค. 61 // 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค. - 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน : 7-13 เม.ย. 61 : 35,900 บาท

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)น่าน ทัวร์น่าน ข้อมูลจังหวัดน่าน ข้อมูลน่าน
ข้อมูลน่าน ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
     

 

โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน จากทริปดีดี ดอทคอม

NAN002 : ทัวร์ น่าน เจาะลึกเมืองน่าน ศรีน่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง งาช้างดำ พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

NAN003 : ทัวรน่าน ล่องแก่งน้ำว้า ตอนล่าง ศรีน่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง งาช้างดำ แพร่ พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ทัวร์น่าน

NAN-01 : ทัวร์น่าน เจาะลึกน่าน ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ (เที่ยวได้ทั้งปี)
วันเดินทาง :  21-24 ต.ค./ 2-5 ธ.ค./ 9-12 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. : เปิดจองแล้ว

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป